Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 316.56

© Oganisyan E. A., 2007

Soviet town planning and its consequences for Russian cities

For a long time ideological directives had been laid on the basis of project planning and developing soviet towns and cities. Developing urban settlements was closely connected with the «socialist development» and exactly with the process of industrialization to a great extent. The system «production – population – settlements» had been the object of planning theory for many years. Analyzing contradictions of developing soviet towns and cities helps to understand the essence of crucial problems, which the Russian cities have faced today. Reasons of crisis in many settlements are resulted from the process of urbanization of the last years.

References:

  1. Pivovarov YU. L. Urbanizatsiya Rossii v HH veke: predstavleniya i real`nost` // Obshchestvennye nauki i sovremennost`. 2001. ¹6.
  2. Pivovarov YU. L. Osnovy geourbanistiki: urbanizatsiya i gorodskie sistemy. M., 1999.
  3. Kostyurina N. YU. Novyy gorod kak rezul`tat sotsial`nogo i gradostroitel`nogo eksperimentov v SSSR // Sotsial`nye i gumanitar-nye nauki na Dal`nem Vostoke. 2005. ¹ 1.
  4. Pirogov S. V. Sotsiologiya goroda. M., 2004
  5. Cheshkova A. Metodologicheskie podkhody k izucheniyu gorodskoy prostranstvennoy segregatsii // Rossiyskoe gorodskoe prostranstvo: popytka osmysleniya. M., 2000
  6. Rukavishnikov V. O. Naselenie goroda (Sotsial`nyy sostav, rasselenie, otsenka gorodskoy sredy). M., 1980.
  7. Borshchevskiy M. V., Uspenskiy S. V., SHkaratan O. I. Gorod. Metodologicheskie problemy kompleksnogo sotsial`nogo i ekonomicheskogo planirovaniya. M. 1975.
  8. Barsukova S. Tendentsii sotsial`nogo zonirovaniya rossiyskikh gorodov // Rossiyskoe gorodskoe prostranstvo: popytka osmysleniya. M., 2000.

Download Download article (258.2 Kb)

Ñontents Ñontents