Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 159.9.:811

© Davidov V. M., Yakuba T. Yu., 2007

Forming glossary of professional innovatory economic terms for future specialists

Within the framework of informational educational space there is a problem of socializing future specialists through learning and comprehending the professional terms that are the verbal result of professional thought, means of orientation in the professional field and the major element of professional communication and adaptation.

References:

  1. Golovanova E. I. Lingvisticheskaya interpritatsiya termina: kognitivno-kommunikativnyy podkhod // Izvestiya Ural. gos. un-ta. - 2004. ¹ 33.
  2. Bol`shoy entsiklopedicheskiy slovar` / gl. red. A. M. Prokho-rov. 2-e izd.; pererab. i dop. M.; SPb., 1999.
  3. Krysin L. P. Tolkovyy slovar` inoyazychnykh slov. M., 1998.
  4. Mokienko V.M., Nikitina T. G. Tolkovyy slovar` Sovdepii. M., 2005.
  5. Sovremennyy slovar` inostrannykh slov. M., 2000.
  6. Uebster F. Teorii informatsionnogo obshchestva / M., 2004.

Download Download article (270.4 Kb)

—ontents —ontents