Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 624.21.012.45

© Belutsky I. Y., 2006

Estimating Strength Interaction of the Steel Rein-forced Plate and Binders under their Discrete Setting

Some solutions for estimating force distribution in a local slab area when its interacting with a rigid dog are submitted. The results obtained are based on conditions of compatibility of fiber deformations of arbitrarily separated longitudinal slab strips, with their cross sections not remaining flat under the influence of variable in length linear forces.

References:

  1. Belutskiy I. YU., Belyakov S. A., Osmolovskiy A. S. Otsenka kasa-tel`nykh napryazheniy v plite proezda kak elemente prostranstvennoy sistemy stalezhelezobetonnogo proletnogo stroeniya // Dal`niy Vo-stok. Avtomobil`nye dorogi i bezopasnost` dvizheniya: Regional`nyy ezhegodnyy sbornik nauch. tr. Habarovsk: Izd-vo Habar. gos. tekhn. un-ta, 2003. Vyp. 3.
  2. Belutskiy I. YU. Sovershenstvovanie metodov otsenki rabotospo-sobnosti ekspluatiruemykh stalezhelezobetonnykh proletnykh stroeniy. Vladivostok: Dal`nauka, 2003.

Download Download article (265 Kb)

Ñontents Ñontents