Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 330:65.012.12.001.76

© Voronina N. V., 2006

Theoretical Approaches to Enterprise Innovation Capacity

The paper deals with an enterprise innovation capacity in economic developing and various approaches to its formation. Structuring innovation capacity is submitted as a result of the resources approach. Universal methodological principles are offered to work out the criteria system and estimation indices after investigating the resources place in innovation capacity development.

References:

 1. Harin A. A., Kolenskiy I. L. Upravlenie innovatsiyami. M., 2003.
 2. Oldak P. G., Dubnov A. P., Grober V. D. Programmnyy podkhod k planirovaniyu ekonomicheskogo razvitiya // Izv. Sib. otd. AN SSSR. Ser. obshchestv. 1971. ¹ 6.
 3. Tolkachev A. S. Teoreticheskie aspekty problemy effektivno-sti obshchestvennogo proizvodstva // Problemy teorii i analiza effek-tivnosti obshchestvennogo proizvodstva. M., 1972.
 4. Belousov R. A. Rost ekonomicheskogo potentsiala. M., 1971.
 5. Bol`shoy ekonomicheskiy slovar` / Pod red. A. N. Azriliyana. M., 1999.
 6. Klimenyuk V. N. Upravlenie razvitiem i ispol`zovaniem nauchnogo potentsiala. Kiev, 1974.
 7. Misko K. S. Resursnyy potentsial regiona (teoreticheskie i metodicheskie aspekty issledovaniya). M., 1991.
 8. Kanygin YU. M. Nauchno-tekhnicheskiy potentsial (problemy nakopleniya i ispol`zovaniya). Novosibirsk, 1974.
 9. Kul`vets P. A. Problemy ekonomicheskoy effektivnosti ispol`zovaniya nauchno-tekhnicheskogo potentsiala. Vil`nyus, 1978.
 10. Markov N. V. Nauchno-tekhnicheskaya revolyutsiya: analiz, perspek-tivy, posledstviya. M., 1973.
 11. Budavey V. YU., Panova M. I. Ekonomicheskie problemy  nauch-no-tekhnicheskogo progressa. M., 1974.

Download Download article (417.6 Kb)

—ontents —ontents