Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 821.161.1

© Babkina E. S., 2006

Pylniaks Activity as an Editor of Publishing House “Krug”

The author analyses Pilnyaks activity as an editor of the most popular publishing houses of 1920 – 30s “Krug”. The article also considers the place and the role of publishing activity in the literary life of the epoch.

References:

  1. Moiseev N. I. Chelovek, sreda, obshchestvo. M., 1982.
  2. Moiseev N. I. Chelovek i noosfera. M., 1990.
  3. YUdin B. G., Frolov I. T. Etika nauki. M., 1987.
  4. Girenok F. I. Ekologiya, tsivilizatsiya, noosfera. M., 1987.
  5. Hesle V. Filosofiya i ekologiya. M., 1994.
  6. Kurdyumov S. P. Zakony evolyutsii i samoorganizatsii slozhnykh sistem. M., 1995.
  7. Bogdanov A. A. Tektologiya. M., 1992. 

Download Download article (257.3 Kb)

Ñontents Ñontents