Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 621.86/87.002.5:621.22-237

© Zakharychev S. P., Ivanov V. A., 2008

Design of the setup for radial winding to produce armed polymeric composites

Using of new antifriction polymeric composite materials for application in friction units is one way of increasing the reliability of machines. They must feature required physico-mechanical and special tribotechnical properties providing long service life for the parts of friction of different machines.

References:

  1. Ivanov V. A., Ri Hosen. Progressivnye samosmazyvayushchiesya materialy na osnove epoksidoftoroplastov dlya tribotekhnicheskikh sistem. Vladivostok; Habarovsk, 2000.
  2. Ivanov V. A., Zakharychev S. P. Samosmazyvayushchiesya podshipniki skol`zheniya i tekhnologiya ikh proizvodstva // Teoriya i praktika tekhnologiy proizvodstva izdeliy iz kompozitsionnykh materialov i novykh metallicheskikh splavov (TPKMM). M., 2004.
  3. Kalinchev V. A., Makarov M. S. Namotannye stekloplastiki. M., 1986.
  4. Tekhnologiya proizvodstva izdeliy i integral`nykh konstruktsiy iz kompozitsionnykh materialov v mashinostroenii / A. G. Bratukhin, V. S. Bogolyubov, O. S. Sirotkin. M., 2003.
  5. Golovkin G. S., Dmitrenko V. P. Nauchnye osnovy proizvodstva izdeliy iz termoplastichnykh kompozitsionnykh materialov. M., 2005.

Download Download article (747.9 Kb)

–°ontents –°ontents