Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 323.11 – 054.57

© Kim A. S., 2008

Diasporas Ethnic Marginalization: Sociological and Cultural Grounds for Political Research

The cultural and sociological approaches to research of diasporas ethnic marginalization are considered. The political aspects of this phenomenon are analyzed. The author proves necessity of positive diasporas policy.

References:

  1. Popova I. P. Marginal`nost`. Sotsiologicheskiy analiz. M.,1996.
  2. Herskovits M. Cultural Relativism. N. Y., 1972.
  3. Horuzhenko K. M. Kul`turologiya: Entsiklopedicheskiy slovar`. Rostov-na-Donu, 1997.
  4. Atoyan A. I. Sotsial`naya marginalistika o predposylkakh novogo mezhdistsiplinarnogo i kul`turno-istoricheskogo sinteza // Politi-cheskie issledovaniya. 1993. ¹ 6.
  5. Dyatlov V. I. Diaspora: ekspansiya termina v obshchestvennuyu praktiku sovremennoy Rossii // Diaspory. 2004. ¹ 3.
  6. Fadeicheva M. A. Diaspora i sostoyaniya etnicheskogo individa // Diaspory. 2004. ¹ 2.
  7. Dyatlov V. I. Diaspora: popytka opredelit`sya v ponyatiyakh // Diaspory. 1999. ¹ 1.

Download Download article (729 Kb)

Ñontents Ñontents