Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 316.334.52 (571.6)

© Volkova E. V., 2008

Adequate Self-Identification of the Population as a Key Factor for Consolidation of Russia at the Far East

The population of the Russian Far East experiences hard deprivation enhanced with actual decline in living standards. Reducing of regional privileges, unfavourable climatic conditions, the increasing number of Chinese immigrants are the major factors, weakening the social structure of the Far East. The social policy aimed at the long-term development of the region can improve the situation.

References:

  1. Blyakher L. E. Izmenenie povedeniya ekonomicheski aktivnogo naseleniya v usloviyakh krizisa.  M., 2000.
  2. Blyakher L. E. Etnicheskaya obshchina v sotsial`nom prostranstve Dal`nego Vostoka. Habarovsk, 2001.
  3. Giddens E. Stratifikatsiya i sotsial`naya kul`tura // Sotsiologicheskie issledovaniya. 1994. ¹ 9.
  4. Ishaev V. I. Strategiya razvitiya Rossii na period do 2010 goda. Habarovsk, 2001.
  5. Smolin O. N. Politicheskiy protsess v sovremennoy Rossii. M., 2006.

Download Download article (566 Kb)

—ontents —ontents