Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 101.1.

© Leontiev Yu. A., 2008

The Demarcation Problem in Philosophy

The demarcation problem in philosophy as fundamental and constituent one for philosophical knowledge is considered in this paper. The traditional positivistic treatment of the problem as a problem of differentiation between science area and metaphysics does not settle all its contents. There are offered two more aspects of the demarcation problem: the aspect of self-institutionalization and the aspect of communication. It is proved that the problem of demarcation should be raised not as a problem of differentiation of various phenomena, but as a problem of separation of a true phenomenon from a pseudo-phenomenon.

References:

  1. Nikiforov A. L. Ot formal`noy logike k istorii nauki. M., 1983.
  2. Kuraev A. Satanizm dlya intelligentsii: (O Rerikhakh i Pravoslavii) M., 2006.
  3. Shelling V. F. Filosofiya iskusstva. M., 1966.
  4. Kireevskiy I. V. Izbrannye stat`i. M., 1984.
  5. Bibikhin V. V. Filosofiya i religiya // Voprosy filosofii. 1992. ¹ 7.
  6. Haydegger M. CHto takoe metafizika? // Novaya tekhnokraticheskaya volna na Zapade. M., 1986.
  7. Volzhskiy V. Zametki o sovremennom sostoyanii filosofii. 1991. ¹ 1.
  8. Tipsina A. N. Nemetskiy ekzistentsializm i religiya. L., 1990.
  9. Mamardashvili M. Soznanie kak filosofskaya problema // Voprosy filosofii. 1990. ¹10.
  10. Kuraev A. O vere i znanii bez antinomiy // Voprosy filosofii. 1992. ¹ 7.

Download Download article (862.7 Kb)

—ontents —ontents