Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 314.17

© Bezrukov N. S., Polyanskaya E. V., 2009

Economic Evaluation of Loss of Public Health as a Factor of Human Resource Development

The article provides the results of studying quantitative and economic damage caused by untimely mortality among the ablebodied citizens. The research has revealed main diseases of the ablebodied citizens which cause most losses. The authors have elaborated a model of the money distribution to the public health service.

Keywords: human capital, health of society, regional economics, mortality rate, economic loss

References:

  1. Pokoyakova G. M. Chelovecheskiy kapital v ekonomike Rossii na rubezhe HH-HHI vekov. Abakan, 2006.
  2. Becker G. S. Human Capital: Theoretical and Empirical Analysis. N.Y., 1964.
  3. Mayburov I. A. Vklad chelovecheskogo kapitala v ekonomicheskoe razvitie Ros-sii // Ekonomicheskaya nauka sovremennoy Rossii. 2003. ¹ 4.
  4. Prokhorov B. B., Tikunov V. S. Mediko-demograficheskaya klassifikatsiya regi-onov Rossii // Problemy prognozirovaniya. 2005. ¹ 4.
  5. Leshchenko YA. A. Obshchestvennoe zdorov`e kak vazhneyshaya sostavlyayushchaya chelove-cheskogo kapitala / Pod red. YA. A. Leshchenko. Irkutsk, 2005.
  6. Rybakovskiy L. L. Naselenie Dal`nego Vostoka za 150 let. M., 1990.

Download Download article (336 Kb)

—ontents —ontents