Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 338.2:316

© Mshvildadze A. R., 2009

A Federal University in Khabarovsky Krai: Mission and Structure Substantiation

The paper is devoted to the analysis of opportunities of a large university – a cen-ter of innovative infrastructure – to influence the social-economic structure of the region. The article analyses the prospects and problems of formation of innovation policy in Khabarovsky Krai, the forms of existence of innovative infrastructure, as well as domestic and foreign experience of innovation organization and management.

Keywords: federal university, innovative economics, innovative infrastructure, social structure, social space

References:

  1. Blyakher L. E. Potrebnost` v natsionalizme, ili natsional`noe samosoznanie na Dal`nem Vostoke Rossii // Polis. 2004. ¹ 3.
  2. Blyakher L. E., Bulgakov V. K. Universitet kak tsentr samoorganizatsii sotsial`-no-ekonomicheskogo prostranstva Dal`nego Vostoka Rossii // Aktual`nye problemy Dal`nevostochnogo regiona Rossii. 2002. Vyp. 1.
  3. Andersson A., Andersson D. The Gateways to the Global Economy. Aldershot: Ed-ward Elgar, 2000.
  4. Doverie i prostranstvennoe vzaimodeystvie sotsial`nykh setey / V. M. Sergeev i dr. // Polis. 2007. ¹ 2.
  5. Blyakher L. E., Levkov S. A. Gubernskie goroda: mezhdu "global`nymi vorotami" i munitsipal`nym obrazovaniem // Politiya. 2007. ¹ 2.
  6. Ivanova N. Nauka v global`noy ekonomike // Otechestvennye zapiski. 2006. ¹ 3.
  7. The Economist. 4th October, 1997.
  8. Borevskaya N. Natsional`naya spetsifika obrazovaniya v epokhu globalizatsii: pomozhet li nam opyt KNR? // Otechestvennye zapiski. 2008. ¹ 1.

Download Download article (287.9 Kb)

Ñontents Ñontents