Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 321.01

© Volynchuk A.B., 2009

Theoretical Basis of Geopolitical Research – Old and New Rules

The process of globalization has fundamentally transformed the contemporary geopolitical picture of the world. The new situation demands new methods for solution of vital problems. In the article some aspects of modernization of classical geopolitical research are considered.

Keywords: geopolitical mastering, territory, systems approach, geopolitical potential, national interests

References:

  1. Kjellen R. Die Staat als Lebensform. Lpz., 1916.
  2. Ustryalov N. V. Elementy gosudarstva / Klassika geopolitiki XX vek. M., 2003.
  3. ZHekulin V. S. Istoricheskaya geografiya. L., 1982.
  4. Shinkovskiy M. YU., SHvedov V. G., Volynchuk A. B., Geopoliticheskoe razvitie Severnoy Patsifiki (opyt sistemnogo analiza). Vladivostok, 2007.
  5. Baklanov P. YA. O kategoriyakh sovremennoy geopolitiki // Izvestiya RAN. Se-riya geograficheskaya. 2003. ¹ 2.
  6. Isachenko A. G. Ekologicheskie problemy i ekologo-geograficheskoe karto-grafirovanie SSSR // Izv. VGO. 1990. Vyp. 4.
  7. Vizgin V. P., Ovchinnikov N. F. Printsipy teoretizatsii znaniya // Voprosy filosofii. 2000. ¹ 4.
  8. Dekart R. Izbrannye proizvedeniya. M., 1950.

Download Download article (300 Kb)

Ñontents Ñontents