Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 684.511

© E.L. Yeremin, B.N. Lelyanov, E.A. Shelenok, 2010

Discrete Robust Control Algorithms for a Nonlinear Non-Stationary Object in Periodic Modes

The development of hybrid control system for nonlinear non-stationary a priory unidentified object with delay in state that undergoes continuous periodical and not periodical external perturbations is considered. The construction method is based on the hyperstability criterion and the continuous model method.

Keywords: hybrid control system, combined algorithm, hyper stability criterion, continuous model method, delay

References:

1. Zaks V. S. Ob odnoy vozmozhnosti povysheniya tochnosti regulirovaniya v sle-dyashchikh sistemakh tsiklicheskogo deystviya // Avtomatika i telemekhanika. 1981. ¹ 1.
2. Shinji Hara, Yutaka Yamamoto, Tohru Omara, Micho Nakato. Repetitive Control System: A New Type Servo System for Periodic Exogenous Signals // IEEE Transactions on automatic control. 1988. Vol. 33. N 7.
3. Luis T. Aguilar, Igor Boiko, Leonid Fridman, Rafael Iriarte. Generating Self-Excited Oscillations via Two-Relay Controller // IEEE Transactions on automatic control. 2009. Vol. 54.N 2.
4. Zhen Zhang, Andrea Serrani. Adaptive Robust Output Regulation of Uncertain Li-near Periodic Systems // IEEE Transactions on automatic control. 2009. Vol. 54. N 2.
5. Stefan Almer, Ulf Johanson. Dynamic Phasor Analysis of Periodic Systems // IEEE Transactions on automatic control. 2009. Vol. 54. N 8.
6. Ramon Costa-Castello, Danwei Wang, Rodert Grino. A Passive Repetitive Control-ler for Discrete-Time Finite-Frequency Positive-Real Systems // IEEE Transactions on au-tomatic control. 2009. Vol. 54. N 4.
7. Derevitskiy D. P., Fradkov A. L. Prikladnaya teoriya diskretnykh adaptivnykh sistem upravleniya. M., 1981.
8. Eremin E. L., Telichenko D. A. Adaptivnoe i robastnoe upravlenie ob"ektami v teploenergetike. Blagoveshchensk, 2009.
9. Eremin E. L. Nelineynye preobrazovaniya algoritmov pryamogo adaptivnogo upravleniya nepreryvnymi ob"ektami: avtoref. dis. … d-ra tekhn. nauk. Vladivo-stok, 1994.
10. Eremin E. L., Kvan N. V., Semichevskaya N. P. Robastnoe upravlenie neliney-nym ob"ektom so statsionarnym nablyudatelem i bystrodeystvuyushchey etalonnoy model`yu // Informatika i sistemy upravleniya. 2008. ¹ 4(18).
11. Galagan T. A., Eremin E. L., Semichevskaya N. P. Nelineynoe robastnoe uprav-lenie nestatsionarnymi ob"ektami. Blagoveshchensk, 2006.
12. Eremin E. L., Telichenko D. A., Shelenok E. A. Kombinirovannye algoritmy sistemy robastno-periodicheskogo upravleniya nelineynym ob"ektom s zapazdyvaniem // Informatika i sistemy upravleniya. 2009. ¹ 3(21).
13. Lelyanov B. N., Telichenko D. A., Shelenok E. A. Kombinirovannaya sistema upravleniya apriorno neopredelennym nelineynym ob"ektom s zapazdyvaniem po sostoyaniyu // Informatika i sistemy upravleniya. 2010. ¹ 1(23).

Download Download article (554.8 Kb)

Ñontents Ñontents