Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 338.24

© A. E. Zubarev, Yu. A. Leonova, V. B. Khalimendik, 2011

THE DEVELOPMENT OF METHODOLOGICAL PROVISIONS FOR THE FORMATION OF INNOVATIVE INDUSTRIAL COMPLEXES BASED ON APPLICATION OF CLUSTER TECHNOLOGIES

The article describes methodological aspects of the formation of innovative industrial complexes based on application of cluster technologies. The main purpose of the development of the methodology is to analyze conditions and factors for the formation of innovative industrial complexes. It is important to assess the innovative activities of industrial enterprises according to the suggested criteria to substantiate the possibility of including enterprises in innovative industrial complexes.

Keywords: cluster technologies, innovative industrial complex, clustering potential, innovative activities, industrial enterprise

References:

  1. Kontseptsiya dolgosrochnogo sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya Rossiyskoy Federatsii na period do 2020 goda [Elektronnyy resurs] : Utverzhdena rasporyazhe-niem Pravitelstva Rossiyskoy Federatsii ot 17 noyabrya 2008 goda ¹ 1662-r. Dostup iz sprav.-pravovoy sistemy "Konsultant Plyus". (data obrashcheniya 13.03.2009)
  2. Zubarev A. E. Formirovanie promyshlennogo kompleksa Habarovskogo kraya na osnove ispolzovaniya klasternykh tekhnologiy / A. E. Zubarev, YU. A. Leonova // Vestnik Tikhookeanskogo gosudarstvennogo universiteta. - 2010. ¹ 3 (18) - S. 169-176
  3. Holmes T. J. Localization of Industry and Vertical Disintegration / T. J. Holmes // Review of Economics and Statistics 1999, 81(2)
  4. Smith D. Agglomeration and industry location: An econometric analysis of Japanese-affiliated manufacturing establishments in automotive-related industries / D. Smith, R. Florida // Journal of Urban Economics 1994, 36(1)
  5. Krugman P. R. Geography and Trade / P. R. Krugman. - Cambridge, ma: mit Press., 1991
  6. Halimendik V. B. Metodicheskie osnovy opredeleniya sootvetstviya promysh-lennykh organizatsiy innovatsionnomu tipu / V. B. Halimendik // Vestnik Tikhookeanskogo gosudarstvennogo universiteta. -   2010. ¹3 (18) - S. 177-184.
  7. Halimendik V. B. Opredelenie sootvetstviya organizatsii innovatsionnomu tipu : preprint / V. B. Halimendik. - Habarovsk : Izd-vo Tikhookean. gos. un-ta, 2010. - 32 s.

 

Download Download article (184.5 Kb)

Ñontents Ñontents