Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 537.29:539.14

© V. I. Krylov, 2011

THE NONLINEAR INDUCED RADIATION OF HYDROGEN LIKE ATOM IN A HOMOGENEOUS MONOCHROMATIC ELECTRIC FIELD

The technique of finding the electron wave function in Coulomb and monochromatic fields is proposed when the standard perturbation theory cannot be used. It is shown that the induced secondary electromagnetic field radiated by a hydrogen like atom as a function of time differs noticeably from monochromatic

Keywords: atom in a monochromatic field, wave function, density of a current by electron in the external field, the induced radiation.

References:

  1. Silin V.P., Generatsiya garmonik SVCH polya v polnostyu ionizovannoy plazme pri uprugom rasseyanii elektronov na ionakh. ZHETF, T.47, s. 2254, 1963.
  2. Kuzelev M.V., Rukhadze, Generatsiya garmonik lazernogo izlucheniya v protsesse ionizatsii gaza // Kvantovaya elektronika, 2007, t. 37, ¹ 10, S.924.
  3. Pukhov A. Strong field interaction of laser radiation // Rep. Prog. Phys. 2003. V66. P. 47 - 101.
  4. Lewenstein M., Balkou Ph., Ivanov M. et al. Theory of High-harmonic generation by low-frequency laser field // Phys. Rev.A. 1994. V. 49. P. 2117 - 2132.
  5. F. Ehlotzky, A. Jaron, J.Z. Kaminski  Electron-atom collisions in a laser field // Physics Reports 297 (1998), pp. 63 - 153.
  6. Popov V.S. Tunnelnaya i mnogofotonnaya ionizatsiya atomov i ionov v sil`nom lazernom pole (teoriya Keldysha)// UFN. 2004. T. 174. S. 921.
  7. Krylov V.I., Rukhadze A.A. Indutsirovannoe izluchenie vodorodopodobnogo atoma v monokhromaticheskom elektricheskom pole // Prikladnaya Fizika. 2009. ¹4. S. 31 - 36.
  8. Lavrentiev, M. A. Metody teorii funktsiy kompleksnogo peremennogo / M. A. Lavrentev, B. V. Shabat. - M.: Nauka, 1973.
  9. Landau, L. D. Teoriya polya / L. D. Landau, E. M. Lifshits. - M.: Nauka, 1988.

Download Download article (344.5 Kb)

—ontents —ontents