Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 656.13

© O. N. Larin, E. R. Latypov, V. V. Vyazovskiy , 2011

MODERN PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF TRANSPORT SYS-TEM TRANSIT FREIGHT CAPACITY

The article investigates the key factors determining the possibilities for transit transport systems. The main factors that govern the loading of the transport system transit flows are geopolitical and geo-economic situation of the territory, status and level of the development of transport infrastructure, the configuration of the backbone networks, capacity of traffic centers. The results of the theoretical analysis made it possible to formulate the current scientific tasks for improving the theory and methodology of the development of the transportation system transit potential.

Keywords: transit potential freight opportunities, highways, transportation centers, transportation systems, transportation network.

References:

  1. Larin, O.N. Razvitie tranzitnogo potentsiala avtotransportnykh sistem regionov: nauchnaya monografiya / O.N. Larin, A.P. Prikhod`ko, V.D. Shepeliov, A.A. Kazhaev. - M.: VINITI RAN, 2010. - 344 p.
  2. Larin, O.N. Teoreticheskie aspekty razvitiya tranzitnogo potentsiala transportnykh sistem / O.N. Larin // Transport Urala - 2008. - ¹ 2 (17). - P. 10-15.
  3. YAkunin, V.I. Novye formy vzaimodeystviya zheleznodorozhnogo i morskogo transporta v usloviyakh globalizatsii mezhdunarodnykh perevozok gruzov / V.I. YAkunin. - Transport: nauka, tekhnika, upravlenie. - 2007, ¹8. - P. 4-12.
  4. Rezer, S.M. Mezhdunarodnye transportnye koridory: problemy formirovaniya i razvitiya / S.M. Rezer, T.A. Prokof`eva, S.S. Goncharenko. - M.: VINITI RAN, 2010. - 312 p.
  5. Morozov, V.N. Klasternaya organizatsiya mezhdunarodnykh transportnykh koridorov na osnove logisticheskikh tsentrov / V.N. Morozov. - M., VINITI RAN, 2009. - 450 p.  

Download Download article (264.3 Kb)

Ñontents Ñontents