Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 316.342.5

© S. N. Gololobov, 2011

HUMAN CAPITAL AS A CRITERION OF SOCIAL STRATIFICATION

The author analyzes the multi-dimensional stratification models of modern Russian society and suggests considering "human capital" as one of the criteria of social stratification.

Keywords: criteria of social stratification, social structure, human capital, social inequality.

References:

  1. Anurin V.F. Problema empiricheskogo izmereniya sotsial`noy stratifi-katsii i sotsial`noy mobil`nosti // Sotsiologicheskie issledovaniya. 1993.  ¹ 4.
  2. Golenkova Z. T.  Transformatsiya sotsial`noy struktury rossiyskogo ob-shchestva. - M., 2000.
  3. Kuteynitsyna T. G., Reprintseva E. G. Trudovaya kar`era vypusknika na-chal`nogo professional`nogo obrazovaniya // Spros i predlozhenie na rynke truda i rynke obrazovatel`nykh uslug v regionakh Rossii. Petrozavodsk, 2006. Kn. 1. S. 19-38.
  4. Braun F. Sotsial`nye izmeneniya i obrazovanie v Rossii // Molodezh` Rossii na rubezhe 90-kh godov. Kn. 2 /pod. red. M.M.Malysheva. - M., 1992.

Download Download article (238.4 Kb)

—ontents —ontents