Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 316.33

© I. A. Gareeva, 2011

THE POPULATION PERCEPTION OF THE HEALTH CARE SYSTEM IN THE PERIOD OF SOCIAL CHANGES (ON THE MATERIALS OF A SOCIOLOGICAL STUDY)

The article deals with the analysis of the sociological study conducted to reveal the attitude of population to and its perception of changes in the health care system. High social demands and expectations of the population to the health care system considerably exceed the real health care system recourses. If public opinion is ig-nored and forthcoming changes of the system are not supported by doctors and patients, then the health care system is not ready for positive changes.

Keywords: health care system, public opinion, interview, problems of populationís attitude to the system, populationís perception of the health care system

References:

  1. Azarov A.V. Obespechenie i zashchita prav grazhdan pri okazanii meditsinskoy pomoshchi. - M.: GEOTAR Media, 2006.
  2. http://wciom.ru/2h/
  3. Vyalkov A.I. Potrebnosti i vozmozhnosti obshchestvennogo zdorovya / A.I. Vyalkov, A.E. Syrtsova// Byulleten natsionalnogo NII obshchestvennogo zdorovya. Vypusk 4, Myu, 2005.
  4. www.rg.ru/2010/12/03/oms-dok.html.
  5. www.remedium journal.ru
  6. Rusinova N.L.  Prediktory  udovletvorennosti potrebiteley uslugami pervichnogo zdravookhraneniya / N.L. Rusinova, L.V. Begova, O.N. Burmykina // Sotsiologiya meditsiny. - 2006. - Ļ 2 (9) . - S. 24-30.

Download Download article (298.2 Kb)

—ontents —ontents