Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 338.46

© L. G. Kuznetsova, D. Yu. Raevskiy, 2012

USING THE DERIVATIVES FOR RISK HEDGING IN THE SPHERE OF FINANCIAL SERVICES

There are some groups of risk in the sphere of financial services: currency risk, portfolio risk, interest risk, credit risk, inflation risk, and liquidity risk. Currency risk, portfolio risk and interest risk can be combined into a common group – price risks. Realization of any of these risks can negatively influence on financial results of companys activities. The derivatives are the main instrument of hedging of price risks. Moreover, these instruments allow to decrease credit risk and inflation risk in some cases. Hedging of risks by the derivatives is the most important instrument of optimization of financial activities of company.

Keywords: financial risk, currency risk, portfolio risk, interest risk, credit risk, inflation risk, liquidity risk, price risk, hedging, derivatives.

References:

  1. Tepman L.N. Riski v ekonomike: Ucheb. posobie dlya vuzov / Pod red. prof. V.A. SHvandara. - M.: YUNITI-DANA, 2002.
  2. Shapkin A.S., Shapkin V.A. Teoriya riska i modelirovanie riskovykh situa-tsiy: Uchebnik. - M.: Izdatel`sko-torgovaya korporatsiya "Dashkov i Ko", 2005.
  3. Kuznetsova L.G. Struktura i operatsii finansovogo rynka: teoreticheskiy i institutsional`nyy analiz. - Habarovsk: Izd-vo "RIOTIP" Habarovskoy kraevoy tipografii, 2005.

Download Download article (260.3 Kb)

Ñontents Ñontents