Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 338.46

© E. A. Karlovskaya, L. A. Kirichyk, 2012

THE MECHANISM OF FORMATION OF CONSUMER VALUE OF A STATE SERVICE

Maximum orientation upon state service consumer, which is proclaimed in the reform of public administration sector, means that virtually every element of the chain of interaction should provide a certain effect for service recipient. From this point the article covers the mechanism of the formation of consumer value of state service in the interdependence with the process of creating its value.

Keywords: state services (public services), consumer value, value of state service.

References:

  1. Zubarev A. E. Deystvovat` v sootvetstvii s mirovymi standartami / A. E. Zubarev, E. A. Gasanov, M. A. Gasanov // Standarty i kachestvo. - 2008. - ¹ 12. - S. 44-48.
  2. Karlovskaya E. A. Servisizatsiya v sektore gosudarstvennogo upravleniya:     postanovka problem / E. A. Karlovskaya // Uchenye zapiski Komsomol`skogo-na-Amure gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. - 2011. - ¹ IV-2 (8). - S. 87-92.
  3. Karlovskaya E. A. Mul`tiatributivnaya model` gosudarstvennoy uslugi / E. A. Karlovskaya // Sotsial`no-ekonomicheskie problemy sovremennogo obshchestva: materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsiya. - URL: http://sociosphera.ucoz.ru
  4. Nikolaev A. M. Predpriyatie kak sistema sozdaniya tsennosti / A. M. Nikola-ev. - URL: http://www.marketing.spb.ru/lib-mm/tactics/value_engineering.htm
  5. Kotler F. Osnovy marketinga. Kratkiy kurs / F. Kotler. - M. : Vil`yams, 2007. - 656 s.
  6. Cheperegin A. S. Klientorientirovannoe upravlenie predpriyatiem: metodi-cheskie aspekty: dis. ... kand. ekon. nauk: 08.00.05. / A. S. Cheperegin. - Rybinsk, 2007. URL: http://diss.rsl.ru
  7. Eliferov V. G. Biznes-protsessy: reglamentatsiya i upravlenie: uchebnik / V. G. Eliferov, V. V. Repin. - M.: INFRA-M, 2004. - 319 s.
  8. N`yuell F. Pochemu ne rabotayut sistemy upravleniya otnosheniyami s klientami (CRM) / F. N`yuell. - M. : OOO "Izdatel`stvo "Dobraya kniga", 2004. - 368 s.

Download Download article (320.1 Kb)

Ñontents Ñontents