Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 93/99: 338

© M. A. Nemchaninova, L. N. Buldygerova, 2012

CONCESSION AS A FORM OF ATTRACTION OF FOREIGN CAPITAL (ON THE EXAMPLE OF THE CONCESSION POLICY IN THE RUSSIAN FAR EAST IN THE 20THS OF THE XX CENTURY)

The paper examines some historical experience of attracting foreign capital in the form of concession. An attempt has been made to draw some objective description of the Soviet Government policy. On the example of Far Eastern busi-nesses; to reveal the reasons for curtailing the policy that would be rather political than economic.

Keywords: concession, foreign capital, lease, contract, industry, economy, enterprise, profit.

References:

 1. Sm. Novikov M.N. Iz istorii kontsessionnykh predpriyatiy Moskvy v peri-od NEPa / M.N. Novikov. - M., 1997; Krivulya M.A. Kontsessii kak forma privleche-niya inostrannogo kapitala v otechestvennuyu neftyanuyu promyshlennost` v period NEP / M.A. Krivulya. - M., 2004; Mar`yasova N. Kak my pytalis` ikh perekhitrit`. O kontsessionnoy politiki Sovetov na Dal`nem Vostoke // Dal`nevostochnyy uchenyy. 1993. ¹ 42 i dr.
 2. Mekhanik A. Novye formy dobrogo sosedstva // Ekspert. - 2000. - ¹ 39.      
 3. Samarina N., Karpov S. Tekhnologii rynka: Kontsessii v protsesse // Vedomosti. - 2006. - ¹ 47.
 4. Inostrannye kontsessii v SSSR. Dokumenty v dvukh chastyakh.  CH. II / Sost. S.S. Hromov. - M., 2006. - S. 16.
 5. Istoriya Dal`nego Vostoka SSSR v epokhu feodalizma i kapitalizma (XVII - fevral` 1917 g.) / Pod red. A.I. Krushanova. - M., - 1990. - S.328-329.
 6. Gosudarstvennyy arkhiv Habarovskogo Kraya (sm. dal`she GAHK). F668. Op.1. D.1.S.2146.Mar`yasova N. Kak my pytalis` ikh perekhitrit`. O kontsessionnoy politiki Sovetov na Dal`nem Vostoke // Dal`nevostochnyy uchenyy. 1993. ¹ 42. S.5.
 7. GAHK. F.668. Op.1. D. 13. S. 196.
 8. GAHK F.668. Op.1. D.13.S.15.
 9. Mandrik A.T. Istoriya rybnoy promyshlennosti rossiyskogo Dal`nego Vostoka. Vladivostok. 1994. S. 131 -132.
 10. GAHK. F.668. Op.1, D. 12. S. 114, 131, 141, 217-222. D.21. S.75.
 11. Krasnoe znamya. 1925. 8 fevralya, 1 marta.
 12. GAHK. F.668. Op.1. D. 13. S. 119 ob.
 13. GAHK. F.668. Op.1. D.6. S.9-34.
 14. GAHK. F.668. Op.1. D.8a. S. 178,236.
 15. GAHK. F.668. Op.1. D. 13. S.84, 88.
 16. GAHK. F.668. Op.1. D.13. S.84, 108. 106.
 17. GAHK. F.668. Op.1. D.3. S 184.
 18. Novikov M.N. Iz istorii kontsessionnykh predpriyatiy Moskvy v period
 19. NEPa / M.N. Novikov. - M., - 1997. - S. 18-19.
 20. GAHK. F.668. Op.1. D.Z. S. 184.

Download Download article (283 Kb)

—ontents —ontents