Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 656.13

© V. N. Baskov, S. A. Gusev, Zh. A. Zolotushkina, 2013

ESTIMATION OF THE POTENTIAL FOR ENHANCING THE QUALITY OF CITY TRANSPORT WORK

Assessment questions of reserves increase quality of work a transport complex the city, the factors, defining their existence, growth and reduction in the course of functioning are discussed. Quantitative measuring instruments reserves improvement of quality functioning a transport complex and possibility of use the offered approaches in practice of scheduling the motor transportation enterprises are considered.

Keywords: transportation, quality, city reserves, complex transportation process, transport technology.

References:

  1. Spirin I.V. Organizatsiya i upravlenie passazhirskimi avtomobil`nymi pe-revozkami: Uchebnik / I. V. Spirin. - 4-e izd., pererab. i dop. - M. : ITS "Akademiya", 2011. - 400 s.
  2. Basovskiy L.E., Protas`ev V.B. Upravlenie kachestvom: Uchebnik.- M.: Infra -  2000. - 212 s.
  3. Glichev A.V. Osnovy upravleniya kachestvom produktsii.- M.: Izd-vo standar-tov, 1988.
  4. Gudkov V.A., Mirotin L.B., Vel`mozhin A.V., Shiryaev S.A. Passazhirskie av-tomobil`nye perevozki: Uchebnik dlya vuzov; Pod red. V.A. Gudkova. - M.: Goryachaya liniya - Telekom, 2006. - 448 s.
  5. Krylova G.D. Osnovy standartizatsii, sertifikatsii, metrologii: Uchebn. dlya vuzov.- M.: Audit, YUNITI, 1998.-465 s.
  6. Sistem ekonomicheskogo obespecheniya kachestva produktsii: Trudovaya teoriya potrebitel`skoy stoimosti. -CH II Pod red. prof. V.I.Sis`kova, Izdatel`stvo stan-dartov 1993 - 349s.

Download Download article (223.7 Kb)

—ontents —ontents