Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 621.31

© Dong Min Cha, H. Ri, E.H. Ri, 2013

STUDY OF RATIONAL GRINDING CONDITIONS FOR HARD ALLOYS WITH DIAMOND WHEELS AND ANALYSIS OF TEMPERATURE DISTRIBUTION IN THE TREATMENT ZONE

The techniques for the analysis of the temperature area in the system "diamond wheel - hard alloy" are considered in the paper. The analysis of temperature distribution in the treatment zone helped to define rational grinding conditions.

Keywords: diamond wheel, hard alloy, analysis of temperature distribution, temperature area.

References:

  1. Shevel` A.I. Teoreticheskie opredeleniya temperatury v zone kontakta al-maznogo zerna s izdeliem // Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Mashinostroenie. - Vyp. 1., - 1973. s. 152-157.
  2. Rybitsiy V.A. Almaznoe shlifovanie tverdykh splavov. - Kiev: Naukova dum-ka. - 1980. s. 51-160.
  3. Galitskiy V.N. Fiziko-mekhanicheskie svoystva metallicheskikh svyazok almaz-nogo instrumenta // Sinteticheskie almazy. - Vyp. 4. - 1976. s 31-33
  4. Kalenov V.N. Temperaturnye yavleniya pri shlifovanii vol`framnogo splava 13PM // Sinteticheskie almazy. - Vyp. 2. - 1976. s.51-53.

Download Download article (395.6 Kb)

—ontents —ontents