Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 378.12:316.44

© T. B. Sergeeva, 2013

PROFESSIONAL MOBILITY OF A UNIVERSITY LECTURER: THE STUDY PROBLEMS

In the article the study problems of professional mobility of university lecturer are analyzed. Mobility is defined as a strategy of adaptation to changing conditions for carrying out professional-pedagogical activity which is a particular case of subject’s general life strategy. Psychological readiness for pedagogical activity is considered as a determinant of choice of that or other strategies of adaptation (including the strategy of professional mobility).

Keywords: professional mobility, university lecturer, adaptation, strategies of adaptation, psychological readiness for pedagogical activity.

References:

 1. Glossariy po psikhologii professional`nogo razvitiya / Sost. A.M. Pavlova, O.A. Rudey, N.O. Sadovnikova.  Ekaterinburg: Izd-vo Ros. gos. prof.-ped. un-ta, 2006. 62 s.
 2. Goryunova L.V. Professional`naya mobil`nost` spetsialista kak pro-blema razvivayushchegosya obrazovaniya Rossii // Dis. … d-ra ped. n. Rostov-na-Donu, 2006. 427 s.
 3. Kormil`tseva M.V. Sotsial`no-lichnostnye kompetentsii studentov kak faktor razvitiya ikh professional`noy mobil`nosti: Dis. … kand. psikhol. na-uk. Ekaterinburg, 2009. 190 s.
 4. Al`brekht N.V. Deyatel`nostno-orientirovannoe obuchenie kak sredstvo formirovaniya professional`noy mobil`nosti studentov vuza: Avtoref. dis. kand. ped. nauk. Ekaterinburg, 2006. 26 s.
 5. Igoshev B.M. Professional`naya mobil`nost` uchitelya: organizatsion-no-pedagogicheskiy aspekt // Izvestiya Ural`skogo gosudarstvennogo universi-teta. 2008. ¹ 56. S. 34-40.
 6. Amirova L.A. Razvitie professional`noy mobil`nosti pedagoga v sis-teme dopolnitel`nogo obrazovaniya: Dis. … d-ra ped. nauk. Ufa, 2009. 401 s.
 7. San`ko A.M. Sotsial`no-tekhnologicheskaya mobil`nost` spetsialistov kak pedagogicheskaya problema // Vestnik SamGU. 2009. ¹ 5 (71). S. 118-123.
 8. Il`darkhanova CH.I. Osobennosti sotsial`nogo statusa molodogo prepo-davatelya rossiyskogo vuza: Dis. … kand. sotsiol. n. M., 2006. 161 s.
 9. Sergeeva T.B. (Gershkovich T.B.) Formirovanie gotovnosti k pedagogi-cheskoy deyatel`nosti i ee svyaz` s individual`nymi strategiyami adaptatsii (na primere molodykh prepodavateley vysshey shkoly: Dis. … kand. psikhol. nauk. Ekaterinburg, 2002. 218 s.
 10. Dvoretskaya YU.YU. Psikhologiya professional`noy mobil`nosti lichno-sti: Dis. … kand. psikhol. n. Krasnodar, 2007. 169 s.
 11. Rean A.A. K probleme sotsial`noy adaptatsii lichnosti // Vestn. S.-Peterb. un-ta. Ser. 6. 1995. Vyp. 3. S. 74-79.
 12. Abul`khanova-Slavskaya K.A. Strategiya zhizni. M.: Mysl`, 1991. 299 s.

Download Download article (247.7 Kb)

Ñontents Ñontents