Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 659.132.22: 314.743-054-054.6 (5

© A. M. Kovalchuk, E. M. Samsonova, 2013

THE RUSSIAN EMIGRANT PERIODICALS IN CHINA IN THE FIRST HALF OF THE XXTH CENTURY AS AN ADVERTISING MEDIUM

The article is devoted to the development of the Russian emigrant advertising in periodicals in China in the first half of the XXth century. The print advertising activity flourished in the second half of the 1920s and in the period of 1933-1936. Then there was a continuous recession of it. Harbin and Shanghai were the main advertising centers with the Russian advertisers, printing houses and the appropriate experts such as graphic artists.

Keywords: emigration, print advertising, periodicals, publishing houses, relief printing.

References:

  1. Korostylev O.A. Svodnyy katalog periodiki russkogo zarubezh`ya [Elek-tronnyy resurs]. - Rezhim dostupa: http://www.emigrantika.ru/
  2. Kollektsiya gazet i zhurnalov Gosudarstvennogo arkhiva Habarovskogo kraya.
  3. Reklama. - 1915. - 16 iyunya.
  4. ZHeleznodorozhnaya zhizn` na Dal`nem Vostoke. - 1913. -  ¹11. - S.  12.
  5. Zarya. - 1932. - 1 dekabrya.
  6. Dotsenko N. Kak ya byl ekspeditorom v "Rubezhe" // Rubezh (Vladivostok). 1995. - ¹2. - S.342-343.
  7. Rupor. - 1927. - 12 maya.
  8. Shankhayskaya zarya. - 1935. - 12 avgusta.

Download Download article (292.3 Kb)

—ontents —ontents