Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 378.147:004.9

© Chye En Un, Yu. M. Kulinich, A. V. Gulyaev, 2013

NEW TRAINING TECHNOLOGIES WITH THE USE OF PLATFORM NI ELVIS

The paper considers new approach in conducting classes on disciplines of higher education related to the study of electronic technique. New principle of development for the modules of laboratory works is proposed taking into account the features of the laboratory station NI ELVIS.

Keywords: laboratory work, laboratory station NI ELVIS, software LabVIEW.

References:

  1. CH`e En Un. Elektronika. Metodicheskie ukazaniya k laboratornym rabotam ¹1-4 dlya studentov spetsial`nostey 21011 "Upravlenie i informatika v tekhniche-skikh sistemakh" i 071900 "Informatsionnye sistemy i tekhnologii". - Habarovsk: Izd-vo Habar. GTU, 2002. 53 s.
  2. CH`e En Un. Skhemotekhnika. Laboratornyy praktikum. - Petropavlovsk-Kamch.: Izd-vo KamchatGTU, 2003. 52 s.
  3. Blyum P. LabVIEW: Stil` programmirovaniya. Per. s angl. pod red. Mikhee-va P. - Moskva.: DMK Press, 2009. 400 s.
  4. Suranov A.YA LabVIEW 8.20: Spravochnik po funktsiyam. Moskva.: DMK Press, 2007. 536 s.
  5. Fedosov V. P., Nesterenko A.K. Tsifrovaya obrabotka signalov v LabVIEW/ pod redaktsiey V.P. Fedosova. - Moskva.: DMK Press, 2007. 472 s.
  6. CH`e En Un. Skhemotekhnika: Ucheb. posobie. - Habarovsk: Izd-vo Tikhookeansko-go gos. un-ta, 2007. 384 s.

Download Download article (540.3 Kb)

—ontents —ontents