Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 338.2 : 630*79

© V. K. Rezanov, Yu. P. Grishin, 2013

PECULIARITIES OF COMPETITIVENESS FACTORS OF ENTERPRISES OF THE FOREST COMPLEX OF KHABAROVSKY KRAI

The article deals with the factors which influence competitiveness of enterprises of the forest complex taking into account the regional features of Khabarovsky krai and the specifics of enterprises of the forest industry. The author develops the model of factors from the point of view of competitive capacity of an enterprise and external environment of its functioning.

Keywords: competitiveness, competitiveness factors, features of competitiveness of enterprises of the forest complex, competitiveness factors of the forest complex of Khabarovsky krai.

References:

 1. Grishin Yu.P. Osobennosti otsenki konkurentosposobnosti predpriyatiy lesnogo kompleksa Habarovskogo kraya / Yu.P. Grishin // Sovremennye problemy us-toychivogo razvitiya predpriyatiy, otrasley, kompleksov, territoriy: Mat. mezhdu-nar.nauch.-prakt.konf.: - Habarovsk: Izd-vo Tikhookean. gos. un-ta, 2012. - Kn. 2. - s. 322-326
 2. Investitsionnaya privlekatel`nost` lesnogo kompleksa regiona: tipologi-cheskaya otsenka i differentsirovannoe upravlenie / Pod red. V.K. Rezanova. - Vladi-vostok: Dal`nauka, 2010. - 432s.
 3. Vorozhbit O.Yu. Konkurentosposobnost` rybnoy produktsii: teoriya, metodologiya, praktika: Monografiya / O.Yu. Vorozhbit. - Vladivostok: Dal`nauka, 2007. - 180 s.
 4. Rezanov V.K. Algoritmy i mekhanizmy upravleniya integratsionnym razviti-em lesnogo kompleksa / V.K. Rezanov, V.M. Shikhalev. - Habarovsk: Izd-vo Tikhookean. gos. un-ta, 2010. - 304 s.
 5. Vorobzhit O.Yu. Teoreticheskie i metodologicheskie osnovy upravleniya konkurentosposobnost`yu predprinimatel`skikh struktur v rybnoy promyshlennosti :avtoref. dis. … d. e. n. / O.YU. Vorobzhit. - Vladivostok: Vladivostokskiy gos. un-t ekonomiki i servisa, 2009. - 41 s.
 6. Butko G.P. Kachestvo tovara kak osnovnoy element sistemy obespecheniya konkurentosposobnosti / G.P. Butko // Izvestiya vuzov. Lesnoy zhurnal. - 2004. - ¹ 6. s. 109 - 115.
 7. Grishin Yu.P. Osobennosti vliyaniya sinergizmov na konkurentosposobnost` vertikal`no-integrirovannykh kompaniy v lesopromyshlennom komplekse Habarov-skogo kraya / Yu.P. Grishin, V.K. Rezanov // Ekonomika, upravlenie, obshchestvo: istoriya i sovremennost`: mat. desyatoy vseros. nauchn.-prakt. konf. molod. issledov., aspirant. i soiskat. - Habarovsk: DVI-filial RANHiGS, 2012. - s. 124-132.
 8. Upravlenie kontsentratsiey v lesnom komplekse mnogolesnogo rayona: ot uk-rupneniya k usileniyu integratsii proizvodstva / Pod red. V.K. Rezanova. - Haba-rovsk: Izd-vo Tikhookean. gos. un-ta, 2007. - 304 s.
 9. Solov`eva S.M. Vliyanie prirodno-ekonomicheskikh usloviy na konkurentosposobnost` predpriyatiy promyshlennosti stroitel`nykh materialov / S.M. Solov`eva, V.T. Shishmakov // Vlast` i upravlenie na Vostoke Rossii. - 2008. - ¹2.
 10. Belenov O.N. Konkurentosposobnost` stran i regionov: uchebnoe posobie / O.N. Belenov, A.A. Anuchin. - M: Izd-vo "Knorus", 2011. - 144 s.
 11. Rezanov V.K. Sistemno-sinergeticheskiy podkhod k otsenke konkurentosposob-nosti predpriyatiy lesnogo kompleksa /V.K. Rezanov, YU.P. Grishin // Sovremennye problemy ustoychivogo razvitiya predpriyatiy, otrasley, kompleksov, territoriy: Mat. mezhdunar.nauch.-prakt.konf.: - Habarovsk: Izd-vo Tikhookean. gos. un-ta, 2012. - Kn. 2. - s. 363-367
 12. Rezanov V.K. Obshchiy podkhod k otsenke konkurentosposobnosti predpriyatiy lesnogo kompleksa / Rezanov V.K., Urazova E.A. // Lesa i lesnoe khozyaystvo v sovre-mennykh usloviyakh: Mat. vseros. konf. s mezhdunar. uchastiem: - Habarovsk: Izd-vo FGU "Dal`NIILH", 2011. - s. 295-298.

Download Download article (381 Kb)

Ñontents Ñontents