Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 070-054.72 (571.6)

© E. S. Babkina, 2013

VALUE AND SEMANTIC FIELD OF CHILDREN’S PERIODICALS OF RUSSIAN EMIGRATION IN THE FAR EAST

The paper is dedicated to the study of axiological aspect of children’s periodicals for Russian emigrants in the Far East. The research is based on children’s magazine «Lastochka» which was the most popular among the Far-Eastern Russian emigrants. When studying the content of publications at this magazine the axio-logical dominant idea and the semantic field of publications of 1920-1930s is revealed. The author also investigates the objective and subjective reasons which lead to the transformation of axiological component of the magazine in 1940s.

Keywords: axiology, value and semantic field, children’s journalism, periodicals, the Russian Emigration, the Far East, intercultural communication.

References:

  1. Velikaya Man`chzhurskaya imperiya. K desyatiletnemu yubileyu.  - Harbin: Iz-danie Gosudarstvennoy organizatsii Kio-va-kay i Glavnogo Byuro po delam rossiy-skikh emigrantov v Man`chzhurskoy Imperii, 1942. - 477 s.
  2. Babkina E.S. Aksiologicheskiy aspekt v detskoy periodike russkogo zarube-zh`ya Dal`nego Vostoka // Elektronnoe nauchnoe izdanie "Uchenye zametki TOGU", 2011, T. 2,  ¹ 2, S. 27-31(Svidetel`stvo EL ¹ FS 77039676 ot 05.05. 2010 http://ejournal.khstu.ru/ ejournal.khstu.ru).
  3. Lastochka: zhurnal / red. E.S. Kaufman. - Harbin: "Zarya", 1933. - GAHK, NSB, inv. ¹ 3029.
  4. Lastochka: zhurnal / red. E.S. Kaufman. - Harbin: "Zarya", 1932. - GAHK, NSB, inv. ¹ 3029.
  5. Lastochka: zhurnal / red. E.A. Vasil`eva. - Harbin: "Zarya", 1942. - GAHK, NSB, inv. ¹ 3030.
  6. Lastochka: zhurnal / red. E.S. Kaufman. - Harbin: "Zarya",1939. - GAHK, NSB, inv. ¹ 3025.
  7. Lastochka: zhurnal / red. E. S.Kaufman - Harbin: "Zarya", 1933. - GAHK, NSB, inv. ¹ 3028.
  8. Steblovskaya S.B. Tsennostno-smyslovoe pole sovremennykh zhurnalov dlya podrostkov// Lomonosov-2010. Materialy mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii studentov, aspirantov i molodykh uchenykh. - M.: Fakul`tet zhurnalistiki MGU, 2010. Elektronnyy sbornik ISBN 5-7776-0080-8 . Rezhim dostupa: http://www.old.mediascope.ru/node/588

Download Download article (282.1 Kb)

Ñontents Ñontents