Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 316.33

© I. A. Gareeva, 2013

CURRENT MODELS OF ORGANIZATION AND DEVELOPMENT OF THE HEALTHCARE SYSTEM OF RUSSIAN FEDERATION

The paper examines the current model of organization and social interaction in the health system. Model of social development depend on the state of the ideological approach to the organization and functioning of the social spheres. The role of the state, which is to determine the needs of the community in the short and long term. Consider the classical model of the welfare state - the residual and institutional. The basic principles and the implementation of the models. Identifies methods of social policy in health care.

Keywords: health care system, healthcare system organization models, healthcare system development models, state ideological approaches.

References:

  1. Grigor`eva N. S., Solov`ev A. V., Chubarova T. V. Sotsial`naya rabota i zdravo-okhranenie: 200 osnovnykh terminov po-angliyski i po-russki. M. 1996. S.50
  2. SHeyman I. M., Shishkin S. V. Rossiyskoe zdravookhranenie novye vyzovy i novye zadachi. M.: - 2009. S.59.
  3. Gareeva I.A  Modeli i natsional`nye sistemy zdravookhraneniya: sostoyanie i tendentsii razvitiya Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya 12. Psikho-logiya. Sotsiologiya. Pedagogika. - 2010. - Vyp. 2. s.13--21

Download Download article (253.2 Kb)

—ontents —ontents