Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 532.137 (088.8)

© Odinokova O. A., 2006

Viscosity factor of the polymers true current

The author offers the method of determining the viscosity of polymeric materials to subdivide the segmentary viscosity and the viscosity of the true current. The .last improves the quality of plastic details made by a method of hot formation because of the segmentary viscosity depending on convertible highly elastic strain. The items being maintained in the conditions of a non-stationary temperature field result in their hogging. Therefore the viscosity factor of the polymers true current is the major technological parameter.

References:

  1. A. s.1226164 SSSR, MKI G 01 N 11/00. Sposob opredeleniya vyazkosti konstruktsionnykh materialov / O. A. Odinokova, A. V. Odinokov, T. P. Chernova, G. I. Nazarova (SSSR). 1986. Byul. ¹ 15. 3 s.
  2. Odinokova O. A., Odinokov A. V. Puti povysheniya nadezhnosti kon-struktsiy s ispol`zovaniem plastmass cherez kontrol` fiziko-mekhanicheskikh svoystv iskhodnogo materiala // Sovershenstvovanie stroitel`nykh konstruktsiy dlya usloviy Dal`nego Vostoka. Habarovsk: HPI, 1991.
  3. Slesarev M. I. Primenenie udaroprochnogo viniplasta v konstruktsii    vozdukhovodov sudovoy ventilyatsii: Dis. … kand. tekhn. nauk. Habarovsk, 1988.

Download Download article (274.7 Kb)

–°ontents –°ontents