Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 517.51

© Prudnikov V. Ya., 2008

The Jensen inequality in any ideal space

The paper establishes that if the kernel of the integral operator satisfies the Holder condition the Jensen inequality holds in any pertinent ideal space. The generalization of this result has been found as well.

References:

  1. Prudnikov V. YA. Neravenstvo Iensena v ideal`nom prostranstve // Sibirskiy zhurnal industrial`noy matematiki. 2007. ¹ 2.
  2. Krasnosel`skiy M. A., Rutitskiy YA. B. Vypuklye funktsii i prostranstva Or-licha. M., 1958.
  3. Zaanen A.C. Linear Analysis. Amsterdam. 1960.
  4. Funktsional`nyy analiz / M. SH. Birman i dr. M., 1972.
  5. Kantarovich L. V., Akilov G. P. Funktsional`nyy analiz. M., 1977.
  6. Funktsional`nyy analiz / Pod red. S. G. Kreyna. M., 1972.
  7. Steyn I. Singulyarnye integraly i differentsial`nye svoystva funktsiy. M., 1978.
  8. Tribel` H. Teoriya interpolyatsii, funktsional`nye prostranstva, differen-tsial`nye operatory. M., 1980.
  9. Tikhomirov V. M. Nekotorye voprosy teorii priblizheniy. M., 1975.
  10. Federer G. Geometricheskaya teoriya mery. M., 1987.

Download Download article (276.4 Kb)

–°ontents –°ontents