Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 004.932

© I.S. Sai, 2009

Efficiency of search algorithms for the impression of a seal in the document image

The article deals with peculiarities in the search algorithm, which uses the Hough transformation, of the impression of a seal in the document image. The results of the program simulation and those of the analysis of effectiveness for the basic search algorithm and the modified one with the use of the brightness gradient are given

Keywords: Hough transformation, search algorithms, image processing, brightness gradient, program modeling.

References:

  1. Marinichev K., Vezhnevets V. Algoritmy vydeleniya parametricheskikh krivykh na osnove preobrazovanie Hafa // Komp`yuternaya grafika i mul`timedia. 2006. ¹ 1(11).
  2. Ecabert O., Thiran J-P. Adaptive Hough transform for the detection of natural shapes under weak affine transformations // Pattern Recognition Letters. 2004. ¹ 12(25).
  3. Duda Z., Hart P. Raspoznavanie obrazov i analiz stsen. M., 1976.
  4. Soyfera V .A. Metody komp`yuternoy obrabotki izobrazheniy. M., 2003.
  5. Gonsales R. Tsifrovaya obrabotka izobrazheniy. M., 2005.
  6. Pereguda E. S., Say S. V. Metody sokrashcheniya ob"ema vychisleniy v algorit-makh fraktal`nogo szhatiya izobrazheniy // Vestnik TOGU. 2006. ¹ 1.

Download Download article (652.1 Kb)

–°ontents –°ontents