Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 332.146.2

© Polyakova A.G., Ponomarev D.L., 2009

Economical Rationalization of Ecological Costs in the Context of Sustainable Development

The authors substantiate necessity of transition of Russian economy in general and economy of the regions in particular to the way of sustainable development in the conditions of the world financial crisis. For this transition realization the authors suggest to conclude interaction of man and nature in the framework of credit and monetary relations. In these relations ecological debt becomes a key concept. The structure analysis of ecological debt facilitates to reveal its essence and mechanism of its effect.

Keywords: sustainable development, region, ecological debt, credit and monetary relations, capitalization of interest

References:

  1. Nashe obshchee budushchee. Doklad mezhdunarodnoy komissii po okruzhayushchey srede i razvitiyu. M., 1989.
  2. Kopteva K. V. Otsenka ustoychivosti sotsial`no-ekonomicheskogo razvitiya Kurskoy oblasti // Regional`naya ekonomika: teoriya i praktika. 2008. ¹ 4(61).
  3. Shulenina N. V. Ekologicheskaya politika sovremennoy Rossii: ot imperati-vov k argumentam // Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. 2003. ¹ 4.
  4. Devyatkin S. V. O podkhode k upravleniyu regional`nym ustoychivym razviti-em // Ustoychivoe razvitie: nauka i praktika. 2003. ¹ 1.

Download Download article (262.8 Kb)

–°ontents –°ontents