Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 339.138:61

© Fedorov V.A., Ivashchenko E.A., 2009

Segmentation of the Medical Services Market in the Public Health System

In the article the criteria that specify segmentation of the medical services market in marketing system of the public health service are defined. The authors also analyze the tendency in development of market relations between the subjects, where the main motivation is economic effect in the aggregate with medical and social effects. The last one facilitates formation of positive image of institutions in the public.

Keywords: marketing, service, public health system, market, segmentation, system

References:

  1. Zakirova S. A. Marketing v zdravookhranenii // Zdravookhranenie Rossiyskoy Federatsii. 2000. ¹ 6.
  2. Togunov I. A. Segmentatsiya rynka meditsinskikh uslug kak stepen` dostupnosti meditsinskoy pomoshchi // Zdravookhranenie Rossiyskoy Federatsii. 2000. ¹ 3.
  3. Reshetnikov A. V. Sotsial`nyy marketing i obyazatel`noe meditsinskoe strakhovanie. M., 1998.
  4. Zyyatdinov K. SH. Nekotorye etiko-pravovye problemy vzaimootnosheniy vracha i patsienta // Problemy sotsial`noy gigieny i istorii meditsiny. 2000. ¹ 2.
  5. Fedorov V. A., Ivashchenko E. A. Nekotorye aspekty evolyutsii ekonomicheskikh vzaimootnosheniy vracha i patsienta v zdravookhranenii Habarovskogo kraya // Vestnik TOGU. 2009. ¹ 3(14).

Download Download article (312.5 Kb)

–°ontents –°ontents