Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 316.37

© V. D. Spasov, 2012

PATERNALISM AND FREEDOM OF THE PERSON

The article considers the philosophical problem of freedom in the context of paternalistic care. It is noted that "paternal" care sometimes makes satisfaction of person needs easier, but it also subjects him to another man’s will. It is shown that ambivalence of paternalistic care cause the following paradox: although paternalism can be a barrier to implementation choice, it can also be a reason for appearance of the person`s freedom.

Keywords: paternalism, society, state, freedom of the person.

References:

  1. Bazhenov V.P. Paternalistskoe soznanie i sotsial`no-trudovye otnosheniya na promyshchlenpom predpriyatii Sotsial`po-trudovye otnosheniya: sostoyanie i tendentsii razvitiya v Rossii. Samara, 1997.
  2. Boronoev A.O. Osnovy etnicheskoy psikhologii. - SPb., 1999.                                                          
  3. Vasina E.. Nekotorye aspekty problemy individualizma i kollektivizma v rossiyskom obshestvennom soznanii: differentsiatsiya i edinstvo. Chelovek v perekhodpom obshchestve. Sotsiologicheskie i sotsial`no- psikhologicheskie issledovaniya. - M., 1998.
  4. Zimbardo F., Lyayppe M. Sotsial`noe vliyanie. - SPb., 2001.
  5. Lysenko P.P. Osobennosti paternalistskikh shkol`nikov. - M., 2003.
  6. Mil`ner-Irinin YA.A. Etika, ili Printsipy istinnoy chelovechnosti. - M., 1999.
  7. Mur D.E. Priroda moral`noy filosofii. - M., 1999.
  8. Novgorodtsev P.I, Ob obshchestvennom ideale. - M., 1991

Download Download article (263.1 Kb)

Сontents Сontents