Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 330.34; 332.142:339.147

© V. A. Loginova, E. V. Murashova, 2011

THE PECULIARITIES OF RATING ASSESSMENT OF TERRITORIAL ECONOMIC SYSTEMS COMPETITIVENESS (AT THE EXAMPLE OF MUNICIPALITIES)

The territorial economic systems ratings serve as a tool of management decisions in the field of effective use of the available potential and activation of possible sources for territorial competitiveness growth. The comparative analysis of com-petitiveness rating assessment methodologies is carried out. The structural logic scheme of competitiveness rating assessment for municipalities is suggested. The approbation results of the offered methodology are presented

Keywords: ratings, ranging methodology, territorial economic systems competitiveness

References:

  1. Loginova V. A. Sovremennye podkhody k otsenke konkurentosposobnosti terri-torialnykh ekonomicheskikh sistem / V. A. Loginova // Vestnik Tikhookeanskogo gosudar-stvennogo universiteta. - ¹ 2 (9). - 2008. - S.139 - 152.
  2. Samye privlekatelnye dlya biznesa goroda Rossii [Elektronnyy resurs]. - Rezhim dostupa: http://rating.rbc.ru/article.shtml?2008/10/17/32170489; Reyting gorodov dlya poiska raboty [Elektronnyy resurs]. - Rezhim dostupa: http://rating.rbc.ru/ article.shtml?2009/10/23/32596554; Samye blagopoluchnye goroda mira; Reyting gorodov po urovnyu lichnoy bezopasnosti [Elektronnyy resurs]. - Rezhim dostupa: http://rating.rbc.ru/articles/2008/08/07/ 32055882_tbl.shtml; Reyting gorodov "Goroda po snizheniyu prestupnosti" [Elektronnyy resurs]. - Rezhim dostupa:  http://rating.rbc.ru/articles/2009/10/27/32600137_tbl.shtml?2009/10/27/32600125; Reyting gorodov Rossii po sprosu na zhile [Elektronnyy resurs]. - Rezhim dostupa:  http://www.irn.ru/articles/8672.html; 30 luchshikh gorodov dlya biznesa" [Elektronnyy re-surs]. - Rezhim dostupa: http://www.forbes.ru/rating/30-luchshih-gorodov-dlya-biznesa/2010.
  3. Lyubushin N. P. Ekonomicheskiy analiz: uch.posob. / N.P. Lyubushin. -2-e izd., pe-rerab.i dop. - M.: YUNITI-DANA. - 2007. - S.387.; Popova I. V. Marketingovaya informatsionnaya sistema pri upravlenii munitsipalnym obrazovaniem / I. V. Popova // Evraziyskiy mezhdunarodnyy nauchno-analiticheskiy zhurnal "Problemy sovremenno ekonomiki". - SPb - 2007. - ¹1. - S. 225-230.; Normalization Procedure [Elektronnyy resurs]. - Rezhim dostupa: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/ WBIPROGRAMS/KFDLP/EXTUNIKAM/0contentMDK:20584281~menuPK:1433234~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:1414721,00.html; Kazantsev S. V. Otsenka vnutrenney konkurentosposobnosti regionov RF / S. V. Kazantsev // EKO Region. - ¹8.- 2008. - S.63 - 80.
  4. Loginova V. A., Murashova E. V. Konkurentosposobnost goroda v teorii konkurentosposobnosti ekonomicheskikh sistem. Sbornik nauchnykh trudov po materialam mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii "Sovremennye problemy i puti ikh resheniya v nauke, transporte, proizvodstve i obrazovaAnii 2009". / V. A. Loginova, E. V. Murashova. - Tom 7. Ekonomika - Odessa: Chernomor`e, 2009. - 92 s.

Download Download article (198 Kb)

Ñontents Ñontents