Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 338.242.2

© V. P. Smirnov, 2011

STUDY OF ENTREPRENEURSHIP IN DEVELOPING SOCIETY

In the article the change of state of entrepreneurship in society that passing the industrial stage of development and entering the post-industrial one is shown. The author considers three stages of development of science (three types of scientific rationality): classical, nonclassical, and post-nonclassical. The necessity to study entrepreneurship taking into consideration changes in technological, economical and institutional spheres of society, as well as science progress is justified. The approaches to study of entrepreneurship in the Russian economy are formulated.

Keywords: entrepreneurship, research, society, science, type of scientific rationality.

References:

 1. Glaz`ev S.YU. Teoriya dolgosrochnogo tekhniko-ekonomicheskogo razvitiya. Moskva: VlaDar, 1993.
 2. Stepin V.S. Teoreticheskoe znanie. Moskva: Progress-Traditsiya, 2000.
 3. Efimov V. Predmet i metod interpretativnoy institutsional`noy ekonomiki // Voprosy ekonomiki. 2007. ¹ 8.
 4. Smit A. Issledovanie o prirode i prichinakh bogatstva narodov: Antologiya ekonomicheskoy klassiki. Moskva: EKONOV, KLYUCH, 1993.
 5. Sey ZH.-B. Traktat politicheskoy ekonomii. Moskva, 1986.
 6. Marks K. Kapital. T. 1. Marks K., Engel`s F. Soch., 2-e izd. T. 23.
 7. Marshall A. Printsipy ekonomicheskoy nauki. Moskva, 1993.
 8. Klark Dzh.B. Raspredelenie bogatstva. Moskva, 2000.
 9. Nayt F.H. Risk, neopredelennost` i pribyl`. Moskva: Delo, 2003.
 10. Shumpeter Y. Teoriya ekonomicheskogo razvitiya. Moskva: Progress, 1982.
 11. Kokhanovskiy V.P., Leshkevich T.G., Matyash T.P., Fatkhi T.B. Osnovy filosofii nauki. Rostov n/D: Feniks, 2004.

Download Download article (286.2 Kb)

Ñontents Ñontents