Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 331.5.024.5

© E. A. Gnezdilov, A.V. Vasilkovsky, 2013

THE GOVERNMENT’S SOCIO-ECONOMIC POLICY IN RESPECT OF COMPANY-TOWN

The existing concept of employment in Russia isn’t flexible enough and doesn’t meet the needs of the economy and society. Underdevelopment of regional labor markets leads to a problem of company-towns. The current situation on internal labor markets of company-towns requires a review of the entire socio-economic policy of the government. The first step towards solving this problem is to carry out the classification of company-towns.

Keywords: company-town, labor market, human resource management, government’s socio-economic policy, evaluation method of ranking, unemployment.

References:

  1. Gubina, N.V. Sotsial`nyy tonus monoprofil`nogo goroda: problemy metodologii issledovaniya i upravleniya: monografiya / N.V. Gubina. - Kazan`: Izd-vo Instituta istorii AN RT, 2010. - 224 ñ.
  2. Lyubovnyy, V.YA. Monoprofil`nye goroda v usloviyakh krizisa: sostoyanie, problemy i vozmozhnosti reabilitatsii, M., ZAO "Dortranspechat`" - 2009, 110c.
  3. Skatershchikova, E.E., TSvetkov, V.P., Integral`naya otsenka mery sotsial`no-ekonomicheskogo blagopoluchiya rossiyskikh gorodov: Novaya metodika i rezul`taty eio primeneniya // Rossiyskiy ekonomicheskiy zhurnal. - 2001. - ¹5-6. - c.39-46.
  4. Sidel`nikov, N.V. Otsenka neravnomernosti razvitiya munitsipal`nykh obrazovaniy // Nauchnyy zhurnal "Region: ekonomika i sotsiologiya". - 2010. - ¹1.

Download Download article (217.9 Kb)

Ñontents Ñontents