Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 621.822.172.001-66

© ņ. F. Gordeev, P.A. Zakharov, “. I. Chetverzhuk, 2013

EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THERMAL TRANSITION CHARACTERISTIC OF THE HYDROSTATIC BEARING

The strategy of an experimental research of the new hydrostatical spindle bearing is at the critical stage of its constant development and research into its thermal transitional processes. The overview of the authentication method of the thermal transitional process in the hydrostatic spindle bearing is based on the process of identifying and examining the features and characteristics of the transitional process whilst applying Duhamels integral.

Keywords: experimental research, transition characteristic, hydrostatical bearing, Duhamelís integral.

References:

  1. Ivolgin A.I., Skarlykina O.I. Opredelenie silovykh kharakteristik ploskikh zamknutykh gidrostaticheskikh opor pri diafragmenno-drossel`nom regulirovanii// Vestnik TOGU. 2006. Ļ 2.
  2. Bushuev V.V. Gidrostaticheskaya smazka v stankakh. - M.: Mashinostroenie, 1994. - 196 s.
  3. Dzhonson N., Lion F. Statistika i planirovaniya eksperimenta v tekhnike i nauke. Metod obrabotki dannykh. Perevod s angliyskogo. / Pod red. E.K. Letskogo. M.: "Mir", 1980. - 512 c.
  4. Ershova V.V. Impul`snye funktsii. Funktsii kompleksnoy peremennoy. Operatsionnoe ischislenie. Pod red. V.I. Azamatovoy. Minsk, "Vysheysh. shkola", 1976. - 255 s.

Download Download article (551.7 Kb)

—ontents —ontents