Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 370.153

© O. N. Marusenko, G. Z. Arutyunova, 2013

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL READINESS OF CADETS FOR MILITARY PROFESSIONAL ACTIVITY

The paper dwells on the personal meaning of activity, the psychological characteristics of the process of cognition, the peculiarities of psychological readiness for active work in the process of military professional adaptation of cadets as well as the components of experience of conscious regulation of activity. The author provides the characteristics of mental states under extreme conditions of carrying out the military service.

References:

  1. Sukharev V.A. Sotsial`nye kachestva ofitsera pogranichnika: sushchnost`, so-derzhanie, sistema formirovaniya (sotsial`no-filosofskiy analiz): dis.na so-isk.uchen. step. d-ra filos. nauk/V.A. Sukharev-M. VPA, 2004. - 240 s.
  2. Marusenko O.N. Tsennosti voennoy sluzhby. Opyt sotsiologicheskogo issle-dovaniya: Monografiya, / O.N. Marusenko - Habarovsk: HPI FSB RF, 2011. - 115s.
  3. Brantova F.S. Psikhologicheskaya zrelost` lichnosti i kompetentnaya model` vypusknika//Vysshee obrazovanie v Rossii. 2010. ¹10. S. 145 - 149
  4. Moskalyuk N.YU. Sotsial`no-filosofskiy analiz dukhovnosti sotrudnikov pogranichnykh organov//Vestnik TOGU. 2010. ¹2 (17). S.275
  5. Arutyunova G.Z., Deeva N.N. Psikhologo-pedagogicheskaya podderzhka professi-onal`nogo samoopredeleniya lichnosti: monografiya/G.Z.Arutyunova, N.N.Deeva; Birobidzhanskiy filial FGBOU VPO "Amurskiy gosudarstvennyy universitet" - Birobidzhan, 2012. - 127 s.

Download Download article (509.7 Kb)

Ñontents Ñontents