Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 517.988.8

© Suetina Yu. O., 2008

The projection method for solving the boundary value problem for the convection-diffusion-reaction equation

The boundary value problem for the convection-diffusion-reaction equation is investigated. The existence of a strong solution is proved, the convergence of Galerkin’s method is justified, and calculation results of the pollutant concentra-tion versus disintegration function are provided.

References:

  1. Kalinina E. A Teoreticheskiy i chislennyy analiz zadach identifikatsii dlya lineynykh modeley konvektsii-diffuzii-reaktsii. Vladivostok, 2007.
  2. Ladyzhenskaya O. A., Ural`tseva N. N. Lineynye i kvazilineynye uravneniya ellipticheskogo tipa. M., 1973.
  3. Kondrat`ev V. A. Kraevye zadachi dlya ellipticheskikh uravneniy v oblastyakh s konicheskimi i uglovymi tochkami //  Trudy Moskovskogo matematicheskogo obshchestva. 1967. T. 16.
  4. Trenogin V. A. Funktsional`nyy analiz. M., 1980.
  5. Zarubin A. G. O bystrote skhodimosti proektsionnykh metodov dlya lineynykh uravneniy // ZHVM i MF. 1979. T. 19. ¹ 4.

Download Download article (980.2 Kb)

Сontents Сontents