Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 519.642.8

© Vikhtenko E. M., Namm R. V., 2008

Characteristic properties of the modified Lagrangian functional for Semicoercive Signorinis problem

The modified Lagrangian functional was investigated for Semicoercive Signorinis problem. It was shown that the set of saddle points of modified Lagrangian functional is the same as the set of saddle points of classical Lagrangian functional.

References:

  1. Reshenie variatsionnykh neravenstv v mekhanike / I. Glavachek, YA. Gaslinger, I. Nechas, YA. Lovishek. M., 1986.
  2. Dyuvo G., Lions ZH.-L. Neravenstva v fizike i mekhanike. M., 1980.
  3. Glovinski R., Lions ZH.-L., Tremol`er R. Chislennoe issledovanie variatsionnykh neravenstv. M., 1979.
  4. Vu G., Namm R. V., Sachkov S. A. Iteratsionnyy metod poiska sedlovoy tochki dlya polukoertsitivnoy zadachi Sin`orini, osnovannyy na modifitsirovannom funktsionale Lagranzha // ZH. vychisl. matem. i matem. fiz. 2006. T. 46. ¹ 1.
  5. Vikhtenko E. M., Namm R. V. Skhema dvoystvennosti dlya resheniya polukoertsitivnoy zadachi Sin`orini s treniem // ZH. vychisl. matem. i matem. fiz. 2007. T. 47. ¹ 9.
  6. Metod iterativnoy proksimal`noy regulyarizatsii dlya poiska sedlovoy tochki v polukoertsitivnoy zadache Sin`orini / G. Vu, S. Kim, R. V. Namm, S. A. Sachkov // ZH. vychisl. matem. i matem. fiz. 2006. T. 46. ¹ 11.

Download Download article (307.6 Kb)

–°ontents –°ontents