Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 378.244:001.895

© Noskova E.V., Tyurina E.A., Tretyakov M.M., 2009

Innovative Activities of Classical University: Basic Elements and Current Experience

In the article the results of innovative activities of classical universities are presented. The authors have considered the spheres of interaction of innovative universities, marked out the basic conditions for creation of university innovative products and shown the principal consumers of these scientific-innovative products. The examples of innovative activities of classical universities are also presented in the article.

Keywords: innovations, classical university, innovative products, education

References:

  1. Bodriyyar ZH. K kritike politicheskoy ekonomii znaka. M., 2003.
  2. YAchin S. E. Vremya i informatsiya v ekonomicheskikh protsessakh // Vestnik TGEU. 2008. ¹ 3.
  3. Integratsiya: bol`shoy entsiklopedicheskiy slovar` / pod red. A. M. Prokhoro-va. M., 1997.
  4. Noskova E. V., Tyurina E. A. Predposylki formirovaniya klyuchevykh kompe-tentsiy vypusknikov vuzov // Regional`naya sistema podgotovki kadrov: sostoyanie, problemy, perspektivy. Vladivostok, 2007.

Download Download article (324.6 Kb)

–°ontents –°ontents